Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính ngày 08/11/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/chị học viên nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách vào tối nay thứ sáu ngảy 08/11/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN