Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính do Thầy Lê Minh Hưng phụ trách hết tháng 5/2021. 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN