Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Xây dựng hệ thống phần mềm di động 30/9/2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN đã nhận được báo nghỉ lớp cao học khóa 16-CNTT nghỉ môn Xây dựng hệ thống phần mềm di động do Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình phụ trách vào tối thứ 6 ngày 30-09-2022 .

Trân trọng./.