Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Triết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Triết các ngày 10/1/2021, 17/1/2021 và ngày 24/1/2021. Môn Triết sẽ bắt đầu ngày 31/1/2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN