Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn An toàn ứng dụng và hệ thống tối thứ 3 ngày 22/11/2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn An toàn ứng dụng và hệ thống tối nay thứ 3 ngày 22/11/2022 do Thầy Nguyễn Tấn Cầm phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN