Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Toán ngày 24/11/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Toán do Thầy Dương Tôn Đảm phụ trách ngày 24/11/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN