Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin tối thứ năm ngày 13/5/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin do Thầy Phạm Văn Hậu phụ trách tối thứ 5 ngày 13/5/2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN