Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin tối nay 22/4/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin tối nay ngày 22/4/2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN