Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin ngày 24/8/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin (Thầy Phạm Văn  Hậu phụ trách) chiều thứ 7 ngày 24/8/2019 do Thầy bận việc cá nhân.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN