Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin chiều 02/11

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chi học viên cao học nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin do Thầy Phạm Văn Hậu phụ trách chiều ngày 02/11/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN