Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11- KHMT nghỉ môn An toàn bảo mật thông tin do Thầy Phạm Văn Hậu phụ trách vào tối thứ tư ngày 05/7/2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN