Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Toán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học sẽ nghỉ môn Toán do Thầy Dương Tôn Đảm phụ trách vào ngày 29/10/2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN