Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề chiều thứ bảy ngày 30/7/2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề chiều thứ bảy ngày 30/7/2022.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN