Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Lớp cao học khóa 11,12 ngành KHMT sẽ nghỉ môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách vào chiều mai thứ bảy 25/11/2017 do Thầy bận việc đột xuất.

Trân trọng
Phòng ĐTSĐH&KHCN