Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học nghỉ môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng do Thầy Dương Minh Đức phụ trách vào tối nay thứ tư ngày 26 tháng 6 năm 2019. Lớp học bình thường vào tối thứ tư tuần sau.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN