Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học tối thứ 3 ngày 16/5/2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học tối thứ 3 ngày 16/5/2023 do Thầy Lê Đình Duy phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN