Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học tối ngày 18/11/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Lê Đình Duy nghỉ vào tối nay 18/11/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN