Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học ngày 27/6/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Đỗ Phúc phụ trách vào ngày 27/6/2020 để phục vụ công tác tuyển sinh Sau đại học.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN