Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên : Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Đỗ Phúc phụ trách sẽ nghỉ sáng thứ bảy ngày 13/1/2018 do Thầy bận việc đột xuất.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN