Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng ngày 17-06-2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN đã nhận được báo nghỉ lớp cao học khóa 16-CNTT nghỉ môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng do Giảng viên: Nguyễn Tấn Cầm phụ trách vào sáng thứ 7 ngày 17-06-2023 .

Trân trọng./.

Phòng ĐTSĐH&KHCN