Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng ngày 11 tháng 10 năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng chiều chủ nhật ngày 11/10/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN