Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nâng cao tối thứ ba ngày 15/12/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nâng cao tối thứ ba ngày 15/12/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN