Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nâng cao tối thứ ba ngày 13/4/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nâng cao do cô Cao Thị Nhạn phụ trách tối thứ ba ngày 13/4/2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN