Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây tối 15/11/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây tối nay ngày 15/11/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN