Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Phân tích dữ liệu kinh doanh sáng thứ 7 ngày 30/1/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Phân tích dữ liệu kinh doanh sáng thứ 7 ngày 30/1/2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN