Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Phân tích dữ liệu kinh doanh sáng 03/4/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn  Phân tích dữ liệu kinh doanh sáng 03/4/2021 do Thầy Nguyễn Đình Thuân phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN