Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Nhận diện thị giác và ứng dụng ngày 23 tháng 11 năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Nhận diện thị giác và ứng dụng do Thầy Lê Đình Duy phụ trách vào tối thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN