Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Nhận diện thị giác và ứng dụng ngày 12 tháng 10 năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Nhận diện thị giác và ứng dụng do Thầy Lê Đình Duy phụ trách vào tối nay thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN