Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Nhận diện thị giác và ứng dụng

Hiện tại do Phòng ĐTSĐH&KHCN đang chuẩn bị công tác tuyển sinh cao học nên thông báo lớp cao học khóa 10-KHMT nghỉ môn Nhận diện thị giác và ứng dụng do Thầy Lê Đình Duy phụ trách vào tối thứ 6 ngày 19 tháng 5 năm 2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN