Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Nhận dạng thị giác và ứng dụng tối mai 02/7/2024

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Nhận  dạng thị giác và ứng dụng tối mai 02/7/2024 do Thầy Lê Đình Duy phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN