Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Nhận dạng thị giác và ứng dụng ngày 07/12/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Nhận dạng thị giác và ứng dụng do Thầy Lê Đình Duy phụ trách vào tối nay thứ hai ngày 07/12/2020. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN