Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Ngôn ngữ học máy tính tuần ngày 04/5/2021 và 11/5/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Ngôn ngữ học máy tính do Cô Nguyễn Thị Quý phụ trách sẽ nghỉ hai tuần ngày 04/5/2021 và ngày 11/5/2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN