Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Ngôn ngữ học máy tính tối thứ 3 ngày 30/3/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên nghỉ môn Ngôn ngữ học máy tính tối thứ 3 ngày 30/3/2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN