Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Ngôn ngữ học máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên cao học ngành KHMT nghỉ môn ngôn ngữ học máy tính do Thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách vào sáng chủ nhật ngày 8/1/2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN