Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Máy học trong xử lý mật mạng và hệ thống tối 19/5/2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Máy học trong xử lý mật mạng và hệ thống do Thầy Lê Kim Hùng phụ trách tối Thứ năm ngày 19/5/2022.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN