Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Máy học trong xử lý dữ liệu y khoa

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Máy học trong xử lý dữ liệu y khoa do Thầy Lê Minh Hưng phụ trách vào tối thứ năm ngày 16/7/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN