Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học sẽ nghỉ môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng vào sáng thứ bảy ngày 2/12/2017 do Cô bận công tác đột xuất.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN