Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ngày 10 tháng 10 năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp do Thầy Đỗ Phúc phụ trách vào sáng thứ 7 ngày 10 tháng 10 năm 2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN