Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách vào tối thứ 6 ngày 22/5/2020 do Thầy bận việc.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN