Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Hệ kinh doanh điện tử ngày 27/1/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Hệ kinh doanh điện tử tối ngày 27/01/2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN