Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Điện toán lưới và đám mây tối thứ ba ngày 11/7/2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Điện toán lưới và đám mây tối nay thứ ba ngày 11/7/2023.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN