Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Dịch máy

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ môn Dịch máy do Thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách vào ngày 07/06/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN