Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Deep Learning for the business application sáng thứ bảy 11-03-2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Deep Learning for the business application sáng thứ bảy 11-03-2023 do Thầy Đỗ Phúc phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN