Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại ngày 14/11/2020 và ngày 21/11/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại do thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách vào chiều thứ bảy 14/11/2020  và 21/11/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN