Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại ngày 10/10/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại chiều thứ bảy ngày 10/10/2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN