Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại chiều thứ 7 ngày 25/3/2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông  báo nghỉ môn Công nghệ máy tính hiện đại chiều thứ 7 ngày 25/3/2023 do Thầy Nguyễn Tất Bảo Thiện phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN