Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Chuyên đề nghiên cứu 02 tối nay thứ 3 ngày 08/08/2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Chuyên đề nghiên cứu 02 tối nay thứ 3 ngày 08/08/2023 do Thầy Nguyễn tấn Hoàng Phước phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN