Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Các mô hình học sâu và ứng dụng sáng thứ 7 ngày 26/11/2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Các mô hình học sâu và ứng dụng sáng thứ 7 ngày 26/11/2022 do Thầy Nguyễn Vinh Tiệp phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN