Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Các hệ thống nhúng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học nghỉ môn Các hệ thống nhúng do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách vào tối thứ hai ngày 04/6/2018.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN