Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn các Hệ thống nhúng ngày 09/5/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN  thông báo học viên được nghỉ môn Các hệ thống nhúng ngày 9/5/2021 để chuẩn bị các nội dung cho báo cáo và thuyết trình môn học này vào 2 buổi 16/5 và 23/5.

Lớp gửi file báo cáo file.docx (bản thảo lần 1) và file trình bày file.pptx đến email sonnm@uit.edu.vn trước 1 ngày để thực hiện báo cáo. Lớp sẽ báo cáo online  vào 2 buổi 16/5 và 23/5.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN